นพ.จักรวาล ค้าไกล

นพ.จักรวาล ค้าไกล (หมอจักร)
Dr.Jakkawan Khaglai

ประวัติการศึกษา

  • Doctor of Medicine ,Vajira Hospital,
  • Navamindradhiraj University
  • Certificate of practioner of Mint Lift
  • Certificate of Facial Design Technique
  • Certificate of Anatomical Cadaver Advanced Facial Aesthetics
  • Certificate of The Best Techique in Facial Rejuvenation
  • Certificate of advance botulinum toxin and filler injection

เลขใบประกอบวิชาชีพ

  • ว 61298

สาขาที่ให้บริการ

  • สาขา เซ็นทรัลพระราม 3